Salgs- og leveringsbetingelser

Alle ordre fra Hipro AS skal følge de nedenfor nevnte salgs- og leveringsbetingelser. En avvikelse fra disse betingelser som ikke er bekreftet skriftlig, anses ikke å være gyldig.  Disse betingelsene gjelder for handel mellom profesjonelle. For forbrukerkjøp henvises til Kjøpsloven og Lov om angrefrist. For kjøp via Finn.no gjelder i tillegg Finn.no sine betingelser ved gjennomføring av kjøpet.


1. Tilbud/Ordre/Leveringstid 

Kun skriftlige tilbud om pris er forpliktende for Hipro AS. Om ikke annet er avtalt vil skriftlige tilbud være bindende i 30 dager. Avtalen mellom HIPRO AS og kjøper trer i kraft ved kjøpers aksept av ordrebekreftelse. Innsigelser mot ordrebekreftelsen må gjøres umiddelbart og senest 48 timer etter mottak av denne. Hvis ingen anmerkninger er gjort innen fristen, anses bekreftelsen som akseptert som den er. All levering skjer i henhold til HIPRO AS’ ordrebekreftelse. Leveransen omfatter kun det som er spesifisert i ordrebekreftelsen. Eventuell forsinkelse i forhold til bekreftet leveringstidspunkt berettiger ikke noen form for erstatning. Eventuelle forutsetninger for handelen fremsatt ved forhandlinger kan ikke gjøres gjeldende mot HIPRO AS med mindre dette er bekreftet gjennom ordrebekreftelse fra HIPRO AS.


2. Levering

Alle leveranser fra HIPRO AS skjer i utgangspunktet direkte fra produsent av varene. Pakkseddel skal alltid følge varen. Når varen overleveres skal representant for kjøper kontrollere varen mot pakkseddel/fraktbrev, samt påse at varen leveres uten skader. Dersom kunden henter varene hos Hipro eller annet lagersted,  vil HIPRO AS sørge for at varene blir lastet på bilen. Ansvar for sikring av lasten på bilen påhviler ikke HIPRO AS. Eierforholdet til varene går over til kunden når varene er satt på bilen. Hvis leveringen inkluderer frakt, vil frakten bli foretatt med semitrailer eller lastebil uten kran, med mindre annet er særskilt avtalt. Det forutsettes at det er egnede vei- og snu forhold for en semitrailer på leveringsstedet. I motsatt fall vil lasten bli losset på nærmeste transportterminal for kjøpers regning. Med mindre annet er avtalt har kjøper ansvaret for å losse bilen innen èn time etter ankomst. Varenes eierforhold går over på kjøper når bilen er gjort klar for lossing. Eventuelle skader som påføres varene i forbindelse med lossing er kjøpers ansvar. I forbindelse med mottak av varene skal kjøper kontrollere varenes beskaffenhet, samt antall kolli. Dersom det er transportskader, andre fysiske skader på varene eller andre mangler ved leveringen, skal en beskrivelse av skadens/mangelens omfang gjøres på fraktbrevet før fraktbrevet underskrives. Dersom fraktbrevet underskives uten anmerkninger bortfaller kundens mulighet til å kunne reklamere i forhold til transportskader/mangler.


3. Leveringstid

Levering vil i utgangspunktet skje på den dagen som er angitt på ordrebekreftelsen. Hvis kunden ikke kan ta imot/hente varene på denne dagen vil kunden være ansvarlig for ekstrakostnader som måtte påløpe, for eksempel flytting av varer, ekstra lasting/lossing, lagerkostnader, transportkostnader, og lignende. Hvis HIPRO AS ikke kan overholde avtalt leveringstid skal kjøper varsles om dette så snart som mulig og HIPRO AS skal angi ny forventet leveringstid. Dersom dette er mer enn 5 arbeidsdager etter opprinnelig forventet leveringstid, har kjøper rett til å heve avtalen uten ytterligere kostnader. Denne hevingsretten må benyttes samme dag som beskjed om forsinkelse blir gitt. Forskjøvet levering i forhold til ordrebekreftelse gir ikke kjøper rett til erstatning, verken i forhold til direkte eller indirekte kostnader.


4. Salgspant

HIPRO AS har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum og eventuelle renter og omkostninger er betalt. Salgspant består inntil HIPRO AS’ krav er innfridd i sin helhet.


5. Force majeure

I tilfelle av uforutsette hendelser, som forhindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør ordrens utførelse eller transport til leveringssted, som for eksempel streik eller lockout, ved forsinkelse utenfor selgers kontroll av materialeleveranse, på grunn av manglende kvalifisert arbeidskraft, samt i tilfelle av krig, blokade, karantene, brann, havari, sjøulykkesrestriksjoner, utforutseende sammenbrudd i produksjonsanlegg eller tilsvarende force majeure, utsettes leveringen uten ansvar for HIPRO AS med et tidsrom tilsvarende forsinkelsen. Ved force majeure kan kjøper ikke gjøre krav på erstatning av noen art, likesom forsinkelsen ikke berettiger kjøper til å heve kjøpet.


6. Pris

Hvis prisene er basert på utenlandsk valuta, er de kurser som HIPRO AS har kalkulert med anført i tilbudet. Vesentlige endringer (mer enn 5 %) i valutakursene, som inntrer etter vår ordrebekreftelse, og innen kjøpers innbetaling er mottatt – jf. 7. Betalingsbetingelser nedenfor – er for kjøpers regning.


7. Betalingsbetingelser 

Ved betaling etter forfall beregnes rente på 2% pr. påbegynt måned. HIPRO AS forbeholder seg retten til å endre avtalte betalingsbetingelser, dersom det oppstår begrunnet antakelse om en svekkelse av kjøpers betalingsevne. Enhver forsinkelse med betaling i forhold til avtalte betingelser, gir selger rett til å suspendere videre levering og for øvrig å frigjøre seg for øvrige kontraktmessige forhold til kjøperen. Eventuelle motkrav – eksempelvis reklamasjon vedrørende leverte varer, berettiger ikke kjøperen å holde tilbake noen del av betalingen.


8. Reklamasjon

Leveranser skjer i henhold til ordrebekreftelsens spesifikasjoner innenfor standard toleranser med hensyn til styrke og forarbeiding. HIPRO AS kan ikke yte garanti for produktet når dette benyttes til andre formål enn hva produktet er tiltenkt. Reklamasjon over eventuelle mangler i forhold til det ovenfor nevnte, må fremsettes skriftlig innen to måneder etter levering. Rett til reklamasjon, utover reklamasjon i forhold til produktets holdbarhetstid, bortfaller når varene er tatt i bruk. Foreligger det mangler ved varen forbeholder HIPRO AS seg retten til omlevering uten utgift for kjøper, hvor det ikke ytes godtgjørelse eller erstatning vedrørende om-montasje, driftstap, avansetap eller annet direkte eller indirekte tap, herunder følgeskader på andre bygningsdeler eller installasjon hertil.


9. Annullering og returrett

Annullering og endring av ordre vil kunne aksepteres dersom arbeide med produksjonen av produktet ikke er påbegynt. Enhver endring av ordrebekreftelse er først gyldig etter at ny ordrebekreftelse eller skriftlig bekreftelse på annullering foreligger. HIPRO AS leverer kun varer i forhold til ordre. Varer mottas i utgangspunktet derfor ikke i retur. Hvis varene anses som kurante å selge videre vil dette likevel kunne vurderes. I så fall vil varene krediteres med et fradrag på 40% av opprinnelig salgspris eksklusive fraktomkostninger. Det forutsettes at varene er ubrukte, uten mangler og i original emballasje.


10. Teknisk veiledning

Hvis HIPRO AS i forbindelse med utgivelse av tilbud, aksept eller ordrebekreftelse har gitt kjøper teknisk veiledning, er denne veiledning å betrakte som service i salgsøyemed. Som en følge av dette, påtar selger seg intet erstatningsansvar for dette. Enhver informasjon i denne henseende, er meddelt etter selgers beste kjennskap på tidspunkt for meddelelsen, men kan aldri påføre HIPRO AS noe ansvar.

Sist revidert: Mai 2015, NØH